Fitness Park - Fitness Park

4.5/5 based on 6 reviews

Contact Fitness Park

Address :

Arató Emil tér 1, 1031 Hungary

Phone : 📞 +88977
Postal code : 1
Categories :

Arató Emil tér 1, 1031 Hungary
M
Mónika Padosné Durst on Google

P
Péter Fésüs on Google

T
Tünde Erkli on Google

V
Viktor Kőszeghy on Google

L
Luppo Lui on Google

Jó stabil eszközök és mindig tisztább hely
Good stable equipment and always a cleaner place
V
Váradiné Éva on Google

Nagyon jó ötlet volt! Sokan használják ,kicsik és nagyok!!
It was a very good idea! Many use it, small and big !!

Write some of your reviews for the company Fitness Park

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
gyorskorcsolya pálya - Hódmezővásárhely Egyetem sugárút ABC mirror - ABC mirror Ella Bank MtszTeam Kft - MtszTeam Kft Emerson Automation Solutions - Emerson Automation Solutions Zala Patyolat - Zala Patyolat Szabó György - Szabó György Éléskamrám Paks - Éléskamrám Paks focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér