Hungarian Bicycle Club - Hungarian Bicycle Club

4.6/5 based on 8 reviews

About Hungarian Bicycle Club

Oszd meg kerékpáros élményeidet

Használd instagramon fotóid alatt a #kerekparosklub hashtaget és oszd meg a többiekkel merre tekertél, milyen kerékpáros fejlesztésekben botlottál a városban vagy ha részt vettél egy kerékpárosklub által szervezett rendezvényen.

Contact Hungarian Bicycle Club

Address :

Kárpát u. 48, 1133 Hungary

Phone : 📞 +9
Postal code : 48
Website : https://kerekparosklub.hu/
Categories :

Kárpát u. 48, 1133 Hungary
Z
Zoltàn Abonyi on Google

Örülök annak a rendszeres kampánynak, amely a nyerés lehetőségével is népszerűsíti a kerékpáros közlekedést!
Welcome to the regular campaign to promote cycling with the chance to win!
K
Kristóf S on Google

Amit ezek csinálnak, az nem klubtevékenység, hanem olcsó hangulatkeltés. Kár, hogy a magyar kerékpáros kultúra olyan lett, amilyen, nem kevéssé ezeknek a szerencsétlen marháknak köszönhetően :-(
What they do is not a club activity but a cheap mood. It is a pity that the Hungarian cycling culture has become what it is, not least thanks to these unfortunate cattle :-(
É
Éva Fülöp on Google

A "Bringázz a nyárba" programmról ! - Van itt biciglis felvonulás, ingyenes átvizsgálás , KRESZ oktatás,, kötelező tartozékok. Mindenre odafigyelnek ugye,? A BALATON körül MINDENÜTT kiépitatték a BICIGLIUTAKAT ---mindez kutyagumit se ér, ha össze-vissza tekeregnek. - bicigliuton autóuton a Balatonparton főszezonban. ARRA figyeljenek , hogy KIZÁLÓLAG a BICIGLIÚTAT HASZNÁLJÁK ! ELVÉGRE AZÉRT ÉPITETTÉK ! Egy szót nem hallok arról, hogy ez milyen VESZÉLYES ! Hiszen az autós az autóúton nem számit, arra hogy elékerekezik valaki . hiszen OTT VAN félméterre a bicigli sáv ! Ha a józan ész nem parancsolja , akkor parancsolj TÖRVÉNY !
About the "Bike to Summer" program! - There is a bicycle procession, free screening, traffic sign training, obligatory accessories. They pay attention to everything, right? BICYCLES are built EVERYWHERE ON BALATON --- all this is not worth a dog tire when they roll around. - bicigliuton by car at Lake Balaton in high season. Make sure you use the BICYCLE ONLY! YOU'RE BUILDING THEREFORE! I don't hear a word about how DANGEROUS it is! After all, the driver on the freeway does not expect anyone to be wheeled over. because there is a bicycle lane half a meter away! If common sense does not command you, then command Law.
G
Gergely Halász on Google

Kicsit nehéz megtalálni navigáció alapján. Az iroda bentebb van az utcához képest. Nincs ügyfél fogadó tér, nem egy future berendezés vagy ilyesmi, de azt gondolom nem is ügyfél kiszolgálásra találták ki a helyet.
It's hard to find it based on navigation. The office is inside the street. There is no customer receiving space, no future equipment or anything, but I don't think the place was for customer service.
T
Tamás Szeibold on Google

Gyalogos vagyok. Ennek a helynek nem a bicajosok jogait kellene elsősorban védenie, hanem a kötelességeikre felhívni a figyelmet, mert aztán lessznek jogaik csak, ha a kötelességüknek eleget tesznek. Addig szabálytalanul közlekedőnek minősül. De biztos az ilyennek is van valami joga. Van egy 3 éves lányom és vagy cipelem, vagy a saját tengelyemen körbeforogva közlekedek, nehogy egy bringás elüsse. Lehetetlenné tették a járdán való biztonságos közlekedést. Azzal a szar indokkal, hogy az uttest veszélyes. Viszont így meg ugyanazt teszik, csak a járdán a gyalogosokkal szemben. Kérdeztem őket, hogy akarnak-e foglalkozni a dologgal. A válasz nem volt. Hát így semmi értelme, csak úgy, mint a rendőrségnek. Anarchisták vagytok!!! Frissítés: A járda nem a járműveké. Abicikli is az bunkók, és a kresz rátok is vonatkozik!!!
I'm walking. This place should not primarily protect the rights of the bicyclists, but draw attention to their duties, because they will only exercise their rights if they fulfill their duty. Until then, it is considered to be irregular. But it is certain that there is something right. I have a 3-year-old daughter and either a shoelace or a swirling on my own shaft to keep a bike rider away. They made it impossible to travel safely on the pavement. The fuck is the reason that the echo is dangerous. But they do the same, just on the sidewalk against pedestrians. I asked them if they wanted to deal with it. The answer was not. So it makes no sense, just like the police. You are anarchists !!! Update: The pavement is not the vehicle. Abikik is the junk, and the kresz also applies to you !!!
Z
Zsolt Bársony-Goda on Google

A legjobb civil szervezet, aki a kerékpáros infra fejlődésért dolgoznak.
The best NGO working on cycling infrared development.
A
Attila Töreki on Google

A Magyar Kerékpárosklub (MK) 2002-ben alakult civil szervezet, mely mára már közel 2500 taggal rendelkezik az országban. Az MK fő célja a kerékpározás hazai terjedésének elősegítése, kultúrájának megteremtése. A szervezet fontos szereplője a közéletnek, szakmai segítséget nyújt a vonatkozó kormányzati döntések előkészítésénél, illetve közreműködik a tervek elkészítésében és megvalósításában. Erős lobbyerejével hatékonyan képviseli és hasznos szolgáltatásaival segíti a kerékpárosokat. Küldetésünknek tekintjük, hogy a kerékpár, mint közlekedési eszköz, elnyerje méltó helyét a mindennapi közlekedésben, illetve a kerékpár váljon a legnépszerűbb sport és szabadidős eszközzé. Szeretnénk, hogy mindenki számára elérhető és valós alternatívát jelenthessen a kerékpározás (közlekedési forma, túrázás, sportolás) valamint a kerékpározás váljék Magyarországon a környezettudatosság legfőbb szimbólumává!
The Hungarian Cycling Club (MK) was founded in 2002 and now has nearly 2500 members in the country. The main goal of MK is to promote the cycling in Hungary and to create a culture. The organization is an important player in public life, providing professional assistance in the preparation of relevant government decisions, and assisting in the preparation and implementation of plans. With its strong lobbying power, it effectively represents and helps cyclists with useful services. It is our mission to make the bicycle, as a means of transport, a worthy place in everyday traffic and to become the most popular sport and leisure tool. We would like to make cycling (mode of transport, hiking, sporting) and cycling the most important symbol of environmental awareness in Hungary an accessible and real alternative!
M
Marianna Halmi on Google

Kedvesek, aranyosak, Dolgosak!, Eredményesek 🙏 köszönet a Munkájukért 🙏
Dear, Cute, Hardworking !, Successful 🙏 thanks for their work 🙏

Write some of your reviews for the company Hungarian Bicycle Club

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
autókereskedés - autókereskedés Semiramis Kereskedelmi Kft. - Semiramis Kereskedelmi Kft. Hadházi Csemege - Hadházi Csemege Kompenzátor Csappantyú - Kompenzátor Csappantyú posta Budapest Association for International Sports Onlinebarkácsgépáruház - Onlinebarkácsgépáruház Zuschlag Zoltán - Zuschlag Zoltán ÉVIK Bt - ÉVIK Bt focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér