Ikarus - Budapest

4.8/5 based on 6 reviews

Contact Ikarus

Address :

1165 Hungary

Categories :
City : Ikarus

1165 Hungary
B
Bálint Kovács on Google

А
Алекс Ван on Google

Очень надёжные автобусы!👍🏼👍🏼👍🏼🥴
Very reliable buses! 👍🏼👍🏼👍🏼🥴
К
Кирилл Витальевич on Google

Отличные были автобусы в СССР. Очень жаль, что этого предприятия больше нет.
There were excellent buses to the USSR. It is unfortunate that this enterprise is no longer there.
P
Premysl Neumanm on Google

Továrna Ikarus Na předměstí Budapeští stojí zbytky továrny Ikarus v poválečném období se během sedmdesátých a osmdesátých letech stal největším výrobcem autobusů na světě v rámci RVHP se stal hlavním dodavatelem autobusů pro východní blok a na výrobu kloubových autobusů měl na tomto území monopol až do konce osmdesátých let po rozpadu východního bloku a zhroucení sovětského trhu došlo ke kolapsu továrny která najednou neměla odběratele pro své výrobky značku odkoupila francouzská společnost Irisbus ale obnovení se nepovedlo a prosinci roku 2007 opustil továrnu poslední vyrobený autobus v současné době část areálu slouží jako sklady a zbytek areálu chátrá
Ikarus factory The remnants of the Ikarus factory stand in the suburbs of Budapest in the post-war period. During the 1970s and 1980s, it became the world's largest bus manufacturer within the CMEA. Eastern bloc and the collapse of the Soviet market there was a collapse of the factory which suddenly had no customers for its products brand bought by the French company Irisbus but restoration failed and December 2007 left the factory last bus produced currently part of the area serves as warehouses and the rest
Z
Zoltán Békés on Google

Egy remek gyártelep. A buszgyártás emlékét őrzi még itt ott egy egy felújított vagy felújítás alatt álló busz. Több raktárban különböző cégek üzemelnek. A régi gyár néhány épülete, csarnoka üresen, elhagyottan vár sorsára. Folyamatos a változás, a ma üresen álló épületek holnapra lehet, eltűnnek, vagy átalakítva új funkciót nyernek.
It's a great factory. There is also a remodeled or under renovated bus here. Several warehouses operate different companies. Some of the buildings and the halls of the old factory are empty and deserted. Constant change is occurring, and today, vacant buildings may be tomorrow, disappear or remodel to gain a new function.
R
Róbert Kerekes on Google

Van itt minden, műfű, padlószönyeg, parketta, pvc stb!!!

Write some of your reviews for the company Ikarus

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Universe Reklám Kft - Universe Reklám Kft GBB GYM Fitness Club Jutasi és Társai Ügyvédi Iroda - Jutasi és Társai Ügyvédi Iroda ÉTTEREM- Horváth-Kert Vendéglő - ÉTTEREM- Horváth-Kert Vendéglő Iskola-Vár Képességfejlesztő Kft. - Zuglói Részleg - Iskola-Vár Képességfejlesztő Kft. - Zuglói Részleg Kék Sólyom Vadászfegyver, Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. - Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Spar to Go - Spar to Go Monyoródi elágazás[3] Víziejtöernyözés focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér