Tüdőgondozó - Tüdőgondozó

2.2/5 based on 8 reviews

Tisztelt Pácienseink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022. július 1-jén, a Semmelweis napon Redenlőintézetünk minden telephelye zárva tart.

Megértésüket köszönjük!

Contact Tüdőgondozó

Address :

Laktanya u. 4, 1033 Hungary

Phone : 📞 +8898
Postal code : 4
Website : http://www.szentmargitrendelo.hu/
Categories :

Laktanya u. 4, 1033 Hungary
A
András Kerekes on Google

Időpontot rá egy hétre kaptam a tüdőgondozóban, ami jelen helyzetben szerintem gyorsnak számít. A doktornő akihez kerültem, nagyon alaposan kivizsgált, kedves volt. A tüdőszűrő részen volt csúszás, ott érezhető volt a vágóhíd effekt. Minél gyorsabban haladjunk. Megjegyzésként itt volt némi csúszás fél órára eltünt az úriember aki az egészet lebonyolítja. Nyílván ebből adódóan az emberek feltorlódtak, ami jelenlegi helyzetben nem túl előnyös.
I got an appointment for it for a week in the lung care, which I think is fast in the current situation. The doctor I went to was very thoroughly researched, kind. There was a slip on the lung filter section, where the slaughterhouse effect was felt. Let's move as fast as we can. As a remark, there was some slippage for half an hour when the gentleman who handled the whole thing disappeared. Obviously, as a result, people are congested, which is not very beneficial in the current situation.
A
András Kelemen on Google

Ha teheted NE ide menj el tüdőszűrésre. Még akkor sem ha körzetileg ide tartozol! A kartonozóban a pult mögött lévő hölgy szerintem már rég megérett a nyugdíjaztatásra, egy lajhár is gyorsabb nála. Arról nem is beszélve hogy nem lehet érteni amit mond... A röntgenben lévő nő, hát bocsánat a kifejezésért, de egy oltári nagy paraszt. Lekezelő, üvöltözik a páciensekkel, nem is köszön. Komolyan ennél nagyobb szégyene nincs az egészségügynek mint ez az intézmény és a dolgozói. Arról nem is beszélve hogy az előttem lévő úrnak nem is volt időpontja (pedig ugye az kötelező) és simán megcsinálták neki a vizsgálatot, bár ez még plusz 5 perces kattintgatásba telt a hölgynek... így összesen 10 percet vártam az elöttem lévő 2 emberre amíg felvették őket. KERÜLD EL MESSZIRŐL!!!
If you can DO NOT go here for lung screening. Even if you belong here regionally! I think the lady behind the counter in the carton is long overdue for retirement, a sloth is even faster than her. Not to mention that you can't understand what you're saying ... The woman on the x-ray, so I'm sorry for the expression, but an altar-sized peasant. Nurse, screaming at patients, not even greeting. Seriously, there is no greater shame for health than this institution and its staff. Not to mention that the gentleman in front of me didn’t even have a date (though it was mandatory) and they did the test smoothly for him, although it took the lady an extra 5 minutes to click ... so I waited a total of 10 minutes for the 2 people in front of me until they were picked up. AVOID FROM FAR !!!
R
Rp Stan on Google

Elképesztően primitív kartonozó, egész egyszerűen nem adott aláírást a saját leletükre ( ez szükséges feltétele , hogy a munkahelyemen elfogadják) ....tőlem meg aláírást kért az aláiratlan lelet átvételéért :)))) Amikor a mérhetetlen lustaság, ostobaság és tahóság összejön egy vénasszonyban. A tüdőszűrést végző technikus nagyon kedves aranyos nő volt !
Amazingly primitive cartoner, quite simply did not give a signature to their own find (this is a necessary condition for their acceptance at work) .... he asked me for a signature to receive the unsigned find :)))) When immeasurable laziness, stupidity, and willfulness come together in an old woman. The lung screening technician was a very nice cute woman!
O
Olivér Kun on Google

Gyász… másfél órája várunk kint a hidegben úgy, hogy időpontra jöttünk tetves oltásért, sokak hasonló tapasztalatról számoltak be, szégyen.
Mourning… We have been waiting outside in the cold for an hour and a half so we have arrived on time for a lice vaccination, many have reported similar experiences, shame.
E
Erzsébet Dömök Nagy on Google

Az időpontfoglalásom ellenére, az 1 órás várakozást leszámítva, csakis dícséret illeti az itt dolgozókat. Zsúfoltság van a kovid miatt is , sok a beteg, az ellátást váró türelmetlen ember. Az orvosok lelkiismeretesen dolgoznak, csakis dícséret illeti Őket. Az aszisztensek, orvosirnokok is felelősségteljes munkát végznek. Nincs zsúfoltság a folyosókon. Tiszta, rendes minden. Szomorú, hogy nénányan csakis az önös érdekeiket hánytorgatják fel, nem éppen nyomdafestéket tűrő stílusban. ("A stílus maga az ember." )
Despite my appointment, apart from the 1 hour wait, there is only praise for those who work here. There is also congestion due to the covid, many sick, impatient people waiting for care. The doctors work conscientiously, only to be commended. Assistants and doctors also do responsible work. There is no congestion in the hallways. Everything is clean and normal. It is sad that some women are only vomiting on their own interests, not in a style that tolerates printing ink. ("Style is man.")
K
Kincső Vas on Google

Sürgősségi beutalóval mentem, azt mondták, hogy sokat kell várnom, ellenben 40 perc alatt végeztem. (Bár mindenhol ez lenne a sokat várás.) Közben négyszer is megvizsgáltak (röntgen, légzésfunkció, kétszer a doktornő a vizsgálatok előtt és után), mindenki maximálisan kedves volt és segítőkész, mindenben tájékoztattak. Mindenkinek és mindenhol ilyen orvosokat és asszisztenseket kívánok.
I went with an emergency referral, they said I had to wait a long time, but I was done in 40 minutes. (Although everywhere that would be a lot of anticipation.) In the meantime, they were examined four times (X-ray, respiratory function, twice by the doctor before and after the examinations), everyone was maximally kind and helpful, they were informed in everything. I wish everyone and everywhere such doctors and assistants.
L
Lili Szemes on Google

Post covid rehabilitációra kezdtem járni Dr. Puskás Emeséhez, aki végtelenül lelkiismeretes, alapos, hosszú távon is figyelemmel kíséri a felépülést és szükség esetén segít egyéb szakvizsgálatokra történő beutalással is. A gyógytornán mindkét szakember kedves, figyelmes és rutinos. A betegfelvételen és a légzésfunkció vizsgálaton is minden alkalommal csupa kedves emberhez volt szerencsém. Sajnos a várakozási idő borzasztóan hosszú még időponttal is, de láthatóan nem kávézással töltik az időt a rendelőben, hanem túl sok a beteg és túl kevés az orvos. Köszönöm a gondoskodást!
I started going to Dr. Euské Puskás for post-covid rehabilitation, who is infinitely conscientious, who monitors the recovery in the long run and, if necessary, helps with referrals to other examinations. At the physiotherapy, both professionals are kind, attentive and routine. I was lucky enough to have a nice person every time I had a check-up and a respiratory function test. Unfortunately, the waiting time is terribly long even on time, but apparently they don’t spend time in the office with coffee, but too many patients and too few doctors. Thanks for taking care!
H
H A on Google

Very nice stuff and doctors, even though I didn’t speak Hungarian, everyone was trying to help me here

Write some of your reviews for the company Tüdőgondozó

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Prémium Döner Kebab House - Prémium Döner Kebab House COOP Szolnok Kereskedelmi Zrt. - COOP Szolnok Kereskedelmi Zrt. Fortunello Kft. - Fortunello Kft. Frekvencia 2000 Kft. - Frekvencia 2000 Kft. Alexandra Dream Studio - Alexandra Dream Studio Cerka Papír, írószer, nyomtatvány üzlet - nyomtatvány üzlet Kubát Design - Kubát Design Módosfa - Módosfa Villtek Security focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér