Millenáris Sporttelep - Millenáris Sporttelep

4.1/5 based on 8 reviews

Contact Millenáris Sporttelep

Address :

Szabó József u. 3, 1146 Hungary

Phone : 📞 +7
Postal code : 3
Categories :

Szabó József u. 3, 1146 Hungary
Á
Áron Brokhauzer on Google

A jégpálya profi minőségű, szépen karbantartott. Alkalmas amatőr és profi jéghokihoz.
The rink is professional in quality and well maintained. Suitable for amateur and professional ice hockey.
M
Márton Poór on Google

Undorító öltözők és épület! Rohadnak az ablakok , az öltözőkben lógó drótokra vagy zsinórokra talán még kolbászt se lehetne felakasztani nem hogy ruhát! A wc-be - fürdőbe nehogy bemenj mert vagy elájulsz vagy összehányod magad
Disgusting locker rooms and building! The windows are rotting, maybe not even sausages could be hung on wires or cords hanging in the locker rooms without clothes! Don't go into the toilet - bath because you either faint or vomit
k
kriszta kassai on Google

Kicsit rozoga, kicsit kopott de a MAC és a KSI hokisinak otthont adó épületnek( öltözők,irodák...) különleges légköre van. Lelke van. A sátras jégpálya pedig a Velodrome közepén van.
It is a bit cluttered, a bit worn out but the building (dressing rooms, offices ...) that houses the MAC and KSI hockey has a special atmosphere. He has a soul. And the tent rink is in the middle of the Velodrome.
Z
Zsolt Lovas on Google

A kerékpáros sport egyik fellegvára volt éveken keresztül. A fotók amelyeket megosztok a 2014.07.12 -én készültek az "Utolsó tekerésen..." Remélem, ez a nagy múlttal rendelkező sportközpont hamarosan megnyit... noha 2017-re ígérték az újranyitását...
It has been one of the strongholds of cycling for years. The photos I will share were taken on July 12, 2014 on "The Last Turn ..." I hope this sports center with a long history will open soon ... although it was promised to reopen by 2017 ...
L
Levente Süvegjártó on Google

Nagyon durva, Pesten lakom 35 éve, bejártám mindent mégsem tudtam, hogy itt van egy velodrome. Érdemes megnézni,érezni a történelem illatát.
Very rough, I have lived in Pest for 35 years, I went through everything but I didn't know that there is a velodrome here. It is worth seeing, feeling the scent of history.
Z
Zoltan Bihary on Google

Régi idők kerékpársport otthona. Érdekes elmerengeni rajta milyen lehetett egykoron. Az itt működő KSI Jégkorong szakosztálya viszont 5 csillagot érdemel!
A home of old times cycling. It’s interesting to ponder what it used to be like. The KSI Hockey division, on the other hand, deserves 5 stars!
P
Pascal RIDE on Google

at the moment the only one velodrome in the city
P
Paweł Michalak on Google

I visited 2 years ago, great experience.

Write some of your reviews for the company Millenáris Sporttelep

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *