Norszapack Kft. - Norszapack Kft.

5/5 based on 2 reviews

Contact Norszapack Kft.

Address :

Gesztenyés út 220-6, 2053 Hungary

Phone : 📞 +7
Postal code : 220-6
Website : http://norszapack.hu/

Gesztenyés út 220-6, 2053 Hungary
S
Soma Stefanits on Google

T
Tamás Tóth on Google

Kedvesebb ügyfél kiszolgálással szinte még nem találkoztam. Majdnemhogy abszolút profilba nem illő kérdéssel/kéréssel kerestem meg őket, amire telefonon és levelezésben is heteken át proaktív energiát fordítottak, egy végül messze nem is nagy összegű megrendelés tekintetében. Ezzel segítve megoldani nekem egy már-már lehetetlennek tűnő privát küldetést. Abszolút első osztályú segítség voltak! Ha a vállalatok általánosságban csak a felére képesek lennének, minden megrendelő boldog lenne! Ezúton is köszönöm!
I've never met a kinder customer service. I almost approached them with an out-of-profile question / request, which they spent several weeks proactively telephoning and emailing for an order that was not far away. This will help me solve a private mission that seems almost impossible. They were absolutely first class help! If companies were only capable of half, all customers would be happy! Thanks again!

Write some of your reviews for the company Norszapack Kft.

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *