Ferencvárosi Torna Club - Ferencvárosi Torna Club

4.6/5 based on 8 reviews

Contact Ferencvárosi Torna Club

Address :

Vajda Péter u. 6, 1101 Hungary

Postal code : 6
Categories :

Vajda Péter u. 6, 1101 Hungary
I
István Jablonszki on Google

8 év ig úsztam itt rendületlenül
I swam here steadily for 8 years
v
ville jaho on Google

Szép rendezett sportközpont.
Nice tidy sports center.
I
Imre Kövecses on Google

Angyalföldi szurkoló létemre azt tudom mondani, hogy szép kis létesítmény.
To my Angyalföld fan existence, I can say it's a nice little facility.
A
Adrienn Némethné Horváth on Google

Mindig tanulunk valami újat és biztonságosan lehet fejlődni.
We always learn something new and can develop safely.
A
Antalffy Marci on Google

Iszonyatosan lassú a sorbanállás a szurkolói kártyáért - több, mint 1 óra.
Seriously slow queuing for the support card - more than 1 st.
G
Gábor Milán Ivanics on Google

Egy rést sporttörténelem, ahogy a folyosókon ki van rakva az elmúlt korok bajnokai. Egy rész életérzés, amikor az európa, vilag és olimpiai bajnok sportolokkal összeköszönsz a pálya szélén. Egy zárt közösség, akik az életüket a sport szeretetének szentelték vért, verejtéket és munkát nem sajnálva. Ez a sportszeretet és alázat temploma.
A niche in the history of sports as the aisles of the bygone champions are laid out. Part of the feeling of life is when you, the Europe, World and Olympic champion, say hello to athletes on the sidelines. A closed community devoted their lives to the love of sport, not regretting blood, sweat and work. It is a temple of love and humility.
D
Daniel Taylor on Google

Kommunista időkre jellemző, óvodás kislányokat megszégyenítő cenzura a Facebook oldalukon. Nem kell negatív kritika, elég ha nem egyezik a véleményed a vezérekkel vagy csak kérdezel egy olyat ami a cenzúra vezetőnek nem szimpi. Kérdés, figyelmeztetés nélkűl letíltanak, ha rákérdezel akkor csak Kádári válaszok. Az oldalt és a klubot csak dícsérni lehet minden körülmények között. Vicc az egész, fizetett szurkolás, diktatúra. A többség meg elhiszi , hogy az elnök jófej. :-D
Censorship, a disgrace to preschool girls typical of communist times, on their Facebook page. You don’t need negative criticism, it’s enough if you don’t agree with the leaders or just ask someone that isn’t sympathetic to the censorship leader. They will be disabled without questions or warnings, if you ask them only Kádári answers. The site and the club can only be praised in all circumstances. Joke all over, paid cheering, dictatorship. The majority believe that the president is a good man. :-D
M
Melinda Fábik on Google

Hajrá Fradi ?
Hajrá Fradi ?

Write some of your reviews for the company Ferencvárosi Torna Club

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *