Zach Street barracks track - Zach Street barracks track

4.5/5 based on 8 reviews

Contact Zach Street barracks track

Address :

Zách utca, 1101 Hungary

Categories :
City : Zách utca

Zách utca, 1101 Hungary
E
Erika Zsurkáné on Google

Good
M
Mária Jakab on Google

Kitünö.
Chituno.
I
István Vörös on Google

Szépen rendben tartott pálya.
Nicely maintained track.
M
Mária Cserni on Google

Tetőfelujítás volt de a pályákat is rendbe tehették volna
It was a roof renovation but the tracks could have been put in order as well
T
Tamas Orosz on Google

Fő a biztonsàg
Safety first
G
Gábor on Google

3, mert biztos nem mindenki szerint van így. Szerintem túlzás, hogy VADidegennek nézik a vendégeket. Szabadban van TEK kísérő. (Az épületek közötti sétánál, mintha terroristának kellene vendégkártya)
3, because certainly not everyone thinks so. I think it’s an exaggeration to see guests as VAD strangers. There is a TEK companion outdoors. (Walking between buildings as if a terrorist needs a guest card)
B
Béla Berkes on Google

Csend, rend és fegyelem jellemzi ezt a helyet.
Silence, order and discipline characterize this place.
g
gizi1 szaros on Google

Nagyon szeretem a rendet a fegyelmet. Lehet ,hogy lesz olyan aki kinevet. De nem baj. Katona családban nőttem fel. Ezt kaptam örökségül. Benne is volt részem. Köszönöm, hogy része volt az életemnek.
I really like order and discipline. There may be someone who laughs. But no problem. I grew up in a soldier family. I inherited this. I was part of it too. Thank you for being a part of my life.

Write some of your reviews for the company Zach Street barracks track

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *