Budai II. László Stadium - 1151

3.8/5 based on 8 reviews

Contact Budai II. László Stadium

Address :

1151, Széchenyi István tér 8 - 10, Hungary

Postal code : 8
Categories :

1151, Széchenyi István tér 8 - 10, Hungary
R
Richard Falcon on Google

S
Somplak Laszlo on Google

Jó!
Good!
B
Bettina Pásztor on Google

Kedvesség sajnos nem erősségűk sajnos.
Kindness unfortunately is not their strength unfortunately.
C
Csaba Gere on Google

Nagyon szuper hely! Szeretünk ide járni!
Very super place! We love to come here!
K
Katalin Kékesi on Google

Gáz hely
Gas place
R
Róbert Pók on Google

A gyerekeknek szuper sportolási lehetőséget ad!
It gives kids a great sporting opportunity!
B
Berki Péter on Google

Sportorvosi vizsgálatra jöttünk, érkezéskor hárman voltak előttük. Azt az infót kaptuk hogy érkezési sorrendben történik a vizsgálat ...hát nem így volt. Beengedtek elénk egy egész osztályt meg még néhány embert..ennél a sport klubnál máshogy értelmezik a dolgokat?...vagy vannak a különbek és a még különbek?
We came for a medical examination, there were three of them in front of us on arrival. We were told that the investigation would be on a first-come, first-served basis ... well. Have you let a whole class and a few more people in. Do you interpret things differently at this sports club? ... or are there different and even different?
K
Kevin Ji on Google

It brought me to a wrong place Google is not always reliable

Write some of your reviews for the company Budai II. László Stadium

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *